Psihološko savjetovanje / psihoterapija

Psihološko savjetovanje fokusira se na to kako ljudi funkcioniraju u različitim područjima i razdobljima života. Kroz psihološko savjetovanje dotiče se tema poput emocionalnog života, posla, škole i zdravstvenih problema koje ljudi mogu imati u različitim životnim razdobljima.

Naglasak je na tipičnim životnim stresorima, ali i ozbiljnijim problemima s kojima se ljudi mogu sretati kao pojedinci ili članovi obitelji, grupa ili organizacija. Psiholog kroz savjetovanje pomaže u suočavanju s fizičkim, mentalnim i emocionalnim poteškoćama, kako bi se poboljšao osjećaj dobrobiti, smanjio utjecaj stresa i razriješila trenutna kriza.

Psihoterapija

Kognitivno bihevioralna terapija (KBT) je vrsta psihoterapije koja je usmjerena na konkretne probleme. U prvi plan stavlja način na koji klijent misli, način na koji se ponaša te kako komunicira sa okolinom, a ne toliko iskustva iz djetinjstva.

Vrsta je terapije s kojom se, obzirom na druge vrste terapije, rezultati postižu brže. Najbolji rezultati su vidljivi kod depresije, većine emocionalnih problema i poremećaja (npr. ljutnja, strah, tjeskoba…). Ova vrsta terapije je vrlo strukturirana i radi se na način da se svladavaju koraci prema cilju/ciljevima koje su postavili klijent i terapeut, na osnovi klijentovih želja, obzirom na cilj koji želi terapijom postići. Napredak koji se ostvaruje iz koraka u korak je potrebno mjeriti i vrednovati. U okviru ove vrste terapije ne priča se samo o problemu nego se aktivno radi na usvajanju tehnika i metoda kako bi se prevladao problem s kojim se klijent suočava. Kako bi se došlo do cilja, važnu ulogu u terapijskom procesu imaju zadaci koje klijent radi između dva susreta. Ono što se dobiva tim zadacima i terapijom ukupno, je da se osoba nauči tehnikama da u situacijama kada joj je opet teško i suočava se s nekim problemom sličnim kao onaj koji je obrađivan na terapiji, da si može sama pomoći i biti sam svoj terapeut. Terapija funkcionira na način da mijenja klijentov način mišljenja i ponašanja kako bi se bolje osjećali i u svrhu poboljšanja funkcioniranja u životu. Namjenjena je svima koji žele raditi na sebi, riješiti neki problem i bolje se osjećati.

Trajanje: 60min